Het Hindoeïsme

Het woord Hindoe is een benaming vermoedelijk gegeven door aanhangers van de voor-Perzische godsdienst. Het woord verwees in de eerste plaats naar een groep mensen, namelijk de bewoners van de Indusvallei (Indus = Sindhoe), en werd later denigrerend gebruikt voor de aanhangers van het Vedische geloof. De werkelijke benaming van de levensovertuiging die we kennen als het Hindoeïsme is ‘Sanatan Dharma’.

Sanatan verwijst naar de eeuwige en onveranderlijke essentie van alle levensvormen. Dit wordt het Hogere Zelf (Aatman) genoemd. Het lichaam, het stoffelijk omhulsel, is een verblijfplaats van de Aatman en is steeds aan verandering onderhevig. Het zal uiteindelijk teruggaan naar de elementen van waaruit het is opgebouwd. Dharma verwijst naar de dragende kracht in dit universum en de betekenis die wij hieraan geven omdat wij in relatie zijn met het Goddelijke, de natuur, de aarde, alle levensvormen en met elkaar. Sanatan Dharma omvat het geheel van kosmische wetmatigheden en de oneindig voortdurende processen van creatie, onderhouding en vernietiging.

Een naam geef je niet aan je zelf, maar draagt wel bij tot je identiteitsvorming. De aanhangers van Sanatan Dharma, hebben de naam die anderen aan hen hebben gegeven(Hindoe), geaccepteerd als aanduiding. Hun identiteit echter gaat schuil in hun levensfilosofie, namelijk dat het oerprincipe of het Goddelijke in ieder levend wezen aanwezig is en men elkaar dient te respecteren ongeacht de verschillen in religie, klasse, visie en mening. Het Hindoeïsme wordt gekenmerkt door een zekere tolerantie naar anderen toe vanwege deze universele verbondenheid. Het streven naar verlossing is het allerhoogste doel. Dit staat niet los van ons handelen en onze gedragingen. Karma is het begrip dat aangeeft dat wij mensen binnen dit universum invloed uitoefenen op het geheel van de Sanatan Dharma. Het zoeken naar harmonie in je binnenwereld en in je buitenwereld, zal uiteindelijk leiden tot de eenwording van ons Aatman met Parmaatman (kosmisch bewustzijn).